Yatoo! Biuro Tłumaczeń

Jakość & Szybkość

sample image

REGULAMINWstęp
1. Zamieszczone poniżej „OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ” stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem a firmą YATOO! BIURO TŁUMACZEŃ, świadczącą usługi tłumaczeniowe.
2. Korzystając z usług YATOO! Klient akceptuje w całości niniejsze warunki.

Zastrzeżenia dot. tekstu źródłowego
1. Przekazanie tekstu źródłowego przez Klienta odbywa się na całkowitą odpowiedzialność i za pełną wiedzą Klienta.
2. Klient, zlecając tłumaczenie tekstu źródłowego, ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich do tekstu źródłowego i tekstu tłumaczenia.
3. Klient odpowiada i gwarantuje, że tłumaczenie tekstu źródłowego, a w szczególności jego publikacja, powielanie, dystrybucja, sprzedaż nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, znaków towarowych, patentów, itp.
4. Klient oświadcza i gwarantuje, iż dołożył starań, aby tekst źródłowy był dobrej jakości, wolny od dowolnego typu błędów, a w szczególności błędów językowych.
5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w wykonanym tłumaczeniu, będące konsekwencją błędów lub też niejasności w treści dokumentu źródłowego, czy też wynikające z niskiej jakości językowej dokumentu źródłowego.

YATOO! wykonuje tłumaczenia pisemne na poniższych warunkach:
1. Tłumaczenia wykonywane są na podstawie zamówienia złożonego przez właściwie upoważnioną osobę w firmie Klienta. Zlecenie może zostać przekazane osobiście, za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną.
2. Koszt tłumaczenia oblicza się na podstawie obowiązującego Cennika usług. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
- Standardowa strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego zwykłego to 1500 wszystkich znaków komputerowych (liczone są wszystkie widoczne znaki + liczba wyrazów w MS Word).
- Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego specjalistycznego (normy, instrukcje obsługi, teksty medyczne itp.) to 1280 znaków ze spacjami (liczone jw.).
- Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami (liczone jw.) - 25 wierszy x 45 znaków (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 25 sierpnia 1986r.). Strona rozpoczęta liczona jest jako cała.
3. W cenie zawarte są koszty wydruku komputerowego w jednym egzemplarzu. Rezygnacja z wydruku nie upoważnia do obniżenia ceny.
4. Ceny za prace nietypowe, których nie obejmuje Cennik, są ustalane indywidualnie w trakcie negocjacji z klientem.
5. Zlecenie realizowane w dniu dostarczenia materiałów do tłumaczenia lub w dniu następnym uważa się za zlecenie realizowane w terminie ekspresowym lub superekspresowym w zależności od liczby stron.
6. Tłumaczenia wykonywane są w 1 egzemplarzu. Za każdy kolejny egzemplarz dolicza się opłatę według cennika.
7. Termin wykonania zlecenia liczy się od dnia przyjęcia zlecenia do realizacji. Do terminu wykonania tłumaczenia nie są wliczane weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.
8. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje i potencjał organizacyjny potrzebne do wywiązania się z niniejszego zlecenia.
9. Zleceniobiorca honoruje uzasadnione reklamacje, jeżeli zostaną one zgłoszone w terminie 14 dni od daty wykonania usługi oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia wad w ustawowym terminie. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z zapłaty za usługę. Reklamacji podlegają: błędne przetłumaczenie wyrazu lub frazy z tekstu źródłowego; pominięcie fragmentu tekstu źródłowego; błędy typograficzne w tekście tłumaczenia. Klient jest zobowiązany w wypadku reklamacji podać przynajmniej jeden przykład danego błędu. Wówczas YATOO! nieodpłatnie dokona korekty tekstu.
10. W przypadku niedotrzymania przez YATOO! ustalonego terminu wykonania zlecenia Klient otrzymuje dodatkowy rabat w wysokości 2% za każdy dzień zwłoki.
11. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia za wykonane zlecenie Faktury VAT bez jego podpisu oraz zobowiązuje się do uiszczenia należności w terminie.
12. W przypadku wycofania zlecenia w trakcie realizacji, Zleceniodawca zapłaci za pracę wykonaną przez Zleceniobiorcę do momentu wycofania zlecenia.
13. Od przeterminowanych należności Zleceniobiorca będzie pobierać odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.
14. Zleceniobiorca nalicza opłatę w wysokości 50 zł za każde wysłane wezwanie do odebrania tłumaczenia, oraz 100 zł za każde wezwanie do zapłaty za wykonaną usługę (wezwanie wysyłane jest po upływie 14 dni od wyznaczonej daty odbioru tłumaczenia)
15. Skorzystanie przez Klienta z tłumaczenia - w jakikolwiek sposób - przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Klienta bez zastrzeżeń.
16. Klient staje się właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia z chwilą zapłacenia należności za to tłumaczenie.
17. W przypadku tłumaczenia tekstów przeznaczonych do druku, publikacji i rozpowszechnienia (ulotki, strony www, foldery, etykiety, prezentacje Power Point itp.) zakłada się, że Klient dokona adaptacji stylistycznej przetłumaczonego tekstu we własnym zakresie, gdyż cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowej korekty, która na zamówienie Zamawiającego może być wykonana przez Biuro, za dodatkową odpłatnością. Warunki takiej usługi będą określane indywidualnie, w zawartej przez strony umowie. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi dodatkowej korekty przed przystąpieniem Biura do wykonywania tłumaczenia, pod rygorem utraty prawa do składania reklamacji. Za przygotowanie dokumentu do publikacji doliczamy 50% ceny podstawowej lub w szczególnych wypadkach stawkę określoną indywidualnie.
18. Biuro nie wyraża zgody na udostępnianie jego tłumaczeń innym Tłumaczom w celu korekty, bez jego wiedzy i zgody wyrażonej na piśmie. Biuro zrzeka się odpowiedzialności za wykonane przez nie tłumaczenia, które zostaną przekazane bez jego zgody innym Tłumaczom lub Biurom Tłumaczeń do jakiejkolwiek modyfikacji.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
20. Strony zgodnie oświadczają, że ewentualne spory rozstrzygać będą właściwe Sądy.
21. Cennik jest integralną częścią umowy zlecenia.

Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń YATOO! jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie ekspresowym i superekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie ekspresowym i superekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. Mimo to - po zgłoszeniu zastrzeżeń - Biuro jest zobowiązane do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

Rozliczenia
1. O ile inaczej nie ustalono, zapłata za tłumaczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej Klientowi przez Biuro Tłumaczeń YATOO! w terminie podanym na fakturze.
2. W przypadku przekroczenia terminu płatności wyszczególnionego na fakturze, Klient zgadza się zapłacić ustawowe odsetki za zwłokę.
3. W wypadku nieuregulowania płatności w terminie podanym na fakturze Klient zostanie obciążony kwotą 100 złotych za każde upomnienie wysłane przez YATOO! listem poleconym.
4. Jeśli wyegzekwowanie zapłaty od Klienta za wykonane usługi będzie wymagało od BIURA TŁUMACZEŃ YATOO! zaangażowania firm prawniczych, agencji windykacyjnych lub innych, Klient zgadza się ponieść pełne koszty i prowizje naliczone przez w/w firmy i agencje.

Poufność
YATOO! zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów, otrzymanych materiałów pomocniczych i informacji poufnych otrzymanych od Klienta. Na życzenie Klienta YATOO! może podpisać odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.

Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami realizacji zlecenia.
Zlecenie usługi jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych warunków.

Zapraszamy do miłej współpracy.
Wasz Zespół Yatoo!


Zaufaj wieloletniemu doświadczeniu.
Doskonałe usługi w najkrótszym czasie.

_________________
Kontakt:
M. Kajki 54
04-634 Warszawa
tel. kom. 1: 883 993 711
tel. kom. 2: 883 993 611
e-mail: biuro@yatoo.pl
pon. - pt. 9 - 17
awaryjnie 8 - 20 / 365 (no, prawie)